Mogelijke stappen naar andere onderwijstijden

 

  • brede werkgroep formeren  (directie-leerkrachten-ouders)
  • uitgangspunten formuleren
  • plan van aanpak opstellen (wie doet wat en wanneer?)
  • informatieavond voor ouders-leerkrachten
  • gelegenheid maken voor stellen van vragen (bijvoorbeeld via een speciaal e-mailadres)
  • duidelijk maken wat de plannen zijn/worden (hoe-wanneer)
  • voorgenomen besluit voorleggen in de medezeggenschapsraad (MR) in de oudergeleding ter instemming
  • voorgenomen besluit voorleggen aan alle ouders via een ouderraadpleging
  • personeelsgeleding in de MR heeft instemmingsrecht op de arbeid- en rustregeling
  • besluitvorming door de directie na instemming van de ouders in de medezeggenschapsraad.

Neem er de tijd voor!